صفات فاعلی و مفعولی درانگلیسی | تفاوت صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی

صفات فاعلی و مفعولی: در زبان انگلیسی صفات در انواع مختلفی هستند اما بعضی از صفات با اضافه کردن ed یا ing به آنها ساخته می شوند. صفاتی که با اضافه کردن ing به انها ساخته می شوند صفات فاعلی و صفاتی که با اضافه کردن ed به اخر انها …