ترتیب صفت ها در انگلیسی

صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند: مرد جوان……………. A young man دانش اموز باهوش ..… A smart student ترتیب صفت ها در انگلیسی: ترتیب صفت در انگلیسی به شکل زیر است: اسم+ هدف + جنس + ملیت + رنگ …

100 صفت پر کاربرد در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند. ترتيب صفات در زبان انگليسي، جایگاه صفت در زبان انگلیسی از مواردی هستند که در یادگیری صفات از اهمیت زیادی برخوردارند. در جدول زیر لیستی از 100صفت پر کاربرد انگلیسی برای …