100 صفت پر کاربرد در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند. ترتيب صفات در زبان انگليسي، جایگاه صفت در زبان انگلیسی از مواردی هستند که در یادگیری صفات از اهمیت زیادی برخوردارند. در جدول زیر لیستی از 100صفت پر کاربرد انگلیسی برای …