جایگاه صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی: صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند: مرد جوان……………. A young man دانش اموز باهوش ..… A smart student امتحان سخت ………. A difficult exam خانه قدیمی …………An old house جایگاه صفت در جمله: 1.قبل از …

صفت برابری در انگلیسی

صفت برابری در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی از این صفت برای مقایسه دو یا چند چیز که دارای صفات مشترکی هستند استفاده می شود. مثلا در فارسی می گوییم دو نفر هم سن یا هم وزن هستند در انگلیسی برای نشان دادن این حالت از صفت برابری استفاده می …