ترتیب صفت ها در انگلیسی

صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند: مرد جوان……………. A young man دانش اموز باهوش ..… A smart student ترتیب صفت ها در انگلیسی: ترتیب صفت در انگلیسی به شکل زیر است: اسم+ هدف + جنس + ملیت + رنگ …