جایگاه صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی: صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند: مرد جوان……………. A young man دانش اموز باهوش ..… A smart student امتحان سخت ………. A difficult exam خانه قدیمی …………An old house جایگاه صفت در جمله: 1.قبل از …