جایگاه صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی: صفت کلمه هستند که اسم را از لحاظ ( رنگ، اندازه، شکل و….. )توصیف می کند مانند: مرد جوان……………. A young man دانش اموز باهوش ..… A smart student امتحان سخت ………. A difficult exam خانه قدیمی …………An old house جایگاه صفت در جمله: 1.قبل از …

صفات فاعلی و مفعولی درانگلیسی | تفاوت صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی

صفات فاعلی و مفعولی: در زبان انگلیسی صفات در انواع مختلفی هستند اما بعضی از صفات با اضافه کردن ed یا ing به آنها ساخته می شوند. صفاتی که با اضافه کردن ing به انها ساخته می شوند صفات فاعلی و صفاتی که با اضافه کردن ed به اخر انها …