صفات فاعلی و مفعولی درانگلیسی | تفاوت صفت فاعلی و مفعولی در انگلیسی

صفات فاعلی و مفعولی: در زبان انگلیسی صفات در انواع مختلفی هستند اما بعضی از صفات با اضافه کردن ed یا ing به آنها ساخته می شوند. صفاتی که با اضافه کردن ing به انها ساخته می شوند صفات فاعلی و صفاتی که با اضافه کردن ed به اخر انها …

ضمایر نسبی در انگلیسی | همه چیز درباره ضمایر نسبی با مثال

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی(Relative Pronouns): ضمایر نسبی در انگلیسی رابطه یک اسم با موضوعی خاص نشان می دهند. ضمایر نسبی بعد از اسم یا ضمیر که درباره آن توضیح می دهند می آیند. به جمله زیر دقت کنید: .The girl who has red dress, is my friend دختری که …