تفاوت must و have to

در زبان انگلیسی برای بیان اجبار از افعال زیراستفاده می شود: افعال should/ ought to: از فعل should برای بیان پیشنهاد، نظر، ونصیحت استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید: .You should be more careful تو باید بیشتر مراقب باشی. ?Should I wear a tie کراوات بزنم؟ .People …