تفاوت بین few, a few, little, a little | گرامر زبان انگلیسی | لرنیش

تفاوت a few , few, a little, little در زبان انگلیسی: هر دو به معنی “مقدار کم- تعداد کم” هستند. a few, few در اسامی قابل شمارش استفاده می شوند و a little, little در اسامی غیر قابل شمارش به کار برده می شوند. a few, few: در زبان انگلیسی …