افعال بی قاعده در انگلیسی | لیست کامل افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

در زبان انگلیسی افعال به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم می شوند. افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و حالت سوم فعلشان ed نمی گیرد و شکل گذشته و سوم آنها کاملا با فعل متفاوت است. در جدول زیر لیستی از افعال بی …