قید های تاریخ و زمان در زبان انگلیسی

قید های تاریخ و زمان(adverbs of time): در زبان انگلیسی این قید ها نشان دهنده این هستند که کار در چه زمانی اتفاق افتاده است. این قید ها از حروف اضافه ساخته می شوند. انواع قید های تاریخ و زمان: on (در) in (در) on (در) at (در) ago (در) …

قید های جهت در زبان انگلیسی

قید های جهت(Adverbs of Direction): قید های جهت در زبان انگلیسی جهت حرکت فرد یا چیزی را نشان می دهند. برای ساخت این قید ها از حروف اضافه ساخته می شود. انواع قید جهت: به مثال های زیر دقت کنید: .I ran across the street من وسط خیابان دویدم. .We …

قید های مقایسه ای در زبان انگلیسی

قید های مقایسه ای(Comparative Adverbs): در زبان انگلیسی قید های مقایسه به مقایسه دو یا چند چیز می پردازند. انواع قید های مقایسه ای: 1.قید های تفضیلی یا مقایسه ای 2. قید های عالی نحوه ساخت قید های مقایسه ای: اگر قید تک سیلابی باشد برای ساخت قید تفضیلی از …

قید های موقعیت در زبان انگلیسی

قید های موقعیت(Adverbs of Location): قید های موقعیت در زبان انگلیسی موقعیت یک شی یا فرد را نشان می دهند. در زبان انگلیسی برای ساخت این نوع شی ها از حروف اضافه ساخته می شود. پر کاربرد ترین قید های موقعیت: برای بهتر متوجه شدن موضوع به مثال های زیر …

قید های مقدار در زبان انگلیسی

قید های مقدار( Adverbs of degree): قید های احتمال در زبان انگلیسی به توصیف صفت، قید، و یا فعل می پردازند. این قید ها میزان و درجه چیزی را به ما نشان می دهند.. به مثال زیر دقت کنید: .She is very beautiful او بسیار زیباست. در جمله بالا قید …