قید های مقدار در زبان انگلیسی

قید های مقدار( Adverbs of degree): قید های احتمال در زبان انگلیسی به توصیف صفت، قید، و یا فعل می پردازند. این قید ها میزان و درجه چیزی را به ما نشان می دهند.. به مثال زیر دقت کنید: .She is very beautiful او بسیار زیباست. در جمله بالا قید …