قید های تکرار در زبان انگلیسی

قید های تکرار(Adverbs of Frequency): این قید ها نشان دهنده این هستند که کار هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد و فعالیت هایی را نشان می دهند که به طور مکرر در حال انجام هستند. به مثال های زیر دقت کنید: I sometimes take a nap in the afternoon …

قید های زمان در زبان انگلیسی | جایگاه قید زمان در زبان انگلیسی

(adverbs of time): در زبان انگلیسی این قید ها نشان دهنده این هستند که کار در چه زمانی اتفاق افتاده یا چه مدتی طول کشیده است. رایج ترین این قید ها yesterday, now, last year, this month و ….. می باشد. این قید ها معمولا در انتهای جمله می ایند. …