افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی | Transitive and intransitive

فعل از نظر نیاز یا عدم نیاز به مفعول به دو دسته تقسیم می شوند: 1- افعال لازم 2- افعال متعدی افعال متعدی(Transitive Verbs): افعالی هستند که برای تکمیل معنای جمله نیاز به به مفعول مستقیم دارند. این افعال بدون مفعول ناقص هستند. مفعول مستقیم می تواند شخص یا اشیا …