گرامر infinitive (مصدر) در انگلیسی | کاربرد و مثال infinitive

مصدر در انگلیسی چیست؟ در زبان انگلیسی مصدر به شکل ساده فعل بدون (s, ed, ing) گفته می شود که همراه با to می اید. در زبان انگلیسی دو نوع مصدر وجود دارد: 1- مصدر با to و مصدر بدون to. برای مثال فعل buys را در نظر بگیرید این …