اسامی جمع در انگلیسی | جمع بستن درزبان انگلیسی | plural nouns

اسامی از نظر تعداد به دو دسته تقسیم می شوند: مفرد (singular): برای یک مکان، شی یا یک نفر جمع(plural): برای بیش از یک مکان، شی یا یک نفر جمع بستن اسامی در انگلیسی: اسم هایی که مفرد هستند با اضافه کردن s به انتهای آنها جمع بسته می شوند. …