گذشته استمراری در انگلیسی | گرامر past continuous

گذشته استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و پروسه ان تا مدتی ادامه داشته است . به مثال های زیر دقت کنید: او ساعت 10 مشغول درس خواندن بود. پدرم کل دیروز را مشغول تعمیر ماشینش بود. سارا مشغول صحبت با دوستش …

گذشته کامل استمراری در انگلیسی | گرامر Past Perfect Continuous

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است و تا زمان خاصی ادامه دار بوده است. زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. به …

ماضی نقلی در انگلیسی | گرامر ماضی نقلی یا حال کامل با مثال

زمان حال کامل برای نشان دادن ارتباط بین گذشته و حال مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارتی دیگر اتفاق هایی را بیان می کند که در گذشته در زمان نا معینی اتفاق افتاده ولی نتیجه اش تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. حال کامل در زبان فارسی معادل ” …