ماضی نقلی در انگلیسی | گرامر ماضی نقلی یا حال کامل با مثال

زمان حال کامل برای نشان دادن ارتباط بین گذشته و حال مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارتی دیگر اتفاق هایی را بیان می کند که در گذشته در زمان نا معینی اتفاق افتاده ولی نتیجه اش تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. حال کامل در زبان فارسی معادل ” …