صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی در انگلیسی: از این صفات برای مقایسه بین دو اسم استفاده می شود. زمانی که در مقایسه دو شخص یا دو چیز یک شخص یا یک چیز صفتی را بیشتر از دیگری دارا است از صفت تفضیلی استفاده می کنیم. این صفات در فارسی پسوند “تر” را می …