قید های تکرار در زبان انگلیسی

قید های تکرار(Adverbs of Frequency): این قید ها نشان دهنده این هستند که کار هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد و فعالیت هایی را نشان می دهند که به طور مکرر در حال انجام هستند. به مثال های زیر دقت کنید: I sometimes take a nap in the afternoon …