مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی | لرنیش

مفعول چیست: مفعول کسی است که کار روی ان انجام می شود. و در پاسخ به چه کسی را؟ و یا چه چیزی را؟ می اید. انواع مفعول در زبان انگلیسی: 1- مفعول مستقیم 2- مفعول غیر مستقیم مفعول مستقیم: در زبان انگلیسی مفعول مستقیم مفعولی است که کار مستقیما …

افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

مفعول چیست: قبل از توضیح در مورد مطلب اصلی لازم است تا در مورد مفعول و نقش آن در جمله و نحوه تشخیص آنها در جمله بیشتر آشنا شویم. مفعول کسی است که کار روی ان انجام می شود در واقع اطلاعات بیشتر در مورد فاعل می دهد و در …