آینده ساده در زبان انگلیسی | گرامر اینده ساده با will

زمانی که میخواهیم در مورد اینده صحبت کنیم از آینده ساده و going to استفاده می کنیم. این دو عملی را نشان می دهند که در اینده قرار است اتفاق بیفتد با این تفاوت که اگر عمل از قبل برنامه ریزی شده باشد از going to و اگر بدون برنامه …