قید های مقایسه ای در زبان انگلیسی

قید های مقایسه ای(Comparative Adverbs): در زبان انگلیسی قید های مقایسه به مقایسه دو یا چند چیز می پردازند. انواع قید های مقایسه ای: 1.قید های تفضیلی یا مقایسه ای 2. قید های عالی نحوه ساخت قید های مقایسه ای: اگر قید تک سیلابی باشد برای ساخت قید تفضیلی از …

صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی در انگلیسی: از این صفات برای مقایسه بین دو اسم استفاده می شود. زمانی که در مقایسه دو شخص یا دو چیز یک شخص یا یک چیز صفتی را بیشتر از دیگری دارا است از صفت تفضیلی استفاده می کنیم. این صفات در فارسی پسوند “تر” را می …