قید های مقایسه ای در زبان انگلیسی

قید های مقایسه ای(Comparative Adverbs): در زبان انگلیسی قید های مقایسه به مقایسه دو یا چند چیز می پردازند. انواع قید های مقایسه ای: 1.قید های تفضیلی یا مقایسه ای 2. قید های عالی نحوه ساخت قید های مقایسه ای: اگر قید تک سیلابی باشد برای ساخت قید تفضیلی از …