فرق بین in the way , on the way در انگلیسی

در زبان انگلیسی بعضی از کلمات در معنا مشابه یکدیگر هستند و همین امر باعث می شود زبان اموزان دچار سردرگمی در نحوه استفاده انها شوند. کلمات در گرامر زبان انگلیسی in the way و on the way هر دو برای بیان عملی استفاده می شوند که در مسیر یا …