زمان گذشته کامل (ماضی بعید) | گرامرpast perfect در انگلیسی

گذشته کامل در زبان فارسی همان “ماضی بعید” است و برای بیان عملی استفاده می شود که قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است بنابراین در این زمان به دو عمل نیاز داریم 1- عملی که در گذشته دور انجام شده است 2- عملی که بعدا انجام شده است. به …