حال کامل استمراری در انگلیسی | گرام Present Perfect Continuous

گذشته حال کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته اتفاق افتاده و تا زمان حال ادامه داشته است یا به عبارتی در گذشته اتفاق افتاده ولی تاثیرش در زمان حال باقی مانده است. تفاوت حال کامل با حال کامل استمراری در این است که …

آینده کامل در انگلیسی | اموزش گرامر future perfect

زمان اینده کامل در زبان انگلیسی بیانگر اتفاقاتی است که در زمان مشخصی شروع و پایان می یابند. به عبارتی زمانی که می خواهیم نشان دهیم عملی زودتر از عمل دیگر پایان می یابد از زمان اینده کامل استفاده می کنیم. .By the time I come back to Paris, I …