ضمایر انعکاسی در انگلیسی | مثال برای reflexive pronoun

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی(Reflexive Pronouns): ضمایر انعکاسی در انگلیسی هنگامی که فاعل و مفعول یکسان هستند به عنوان مفعول استفاده می شوند و در زبان فارسی به معنای “خود” هستند. به مثال زیر دقت کنید: .He is proud of himself او به خودش افتخار می کند. در جمله بالا …