تفاوت will , going to در زبان انگلیسی

یکی از مشکلات اکثر زبان اموزان تشخیص will , going to در جمله و زمان استفاده از انها در صحبت کردن است. این دو در ظاهر شاید کمی مشابه به نظر بیایند ولی در جایگاه این دو در جمله متفاوت است. در زبان انگلیسی برای بیان انجام کاری در اینده …