تفاوت بین effect و affect در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی واژه های مشابه زیادی وجود دارد که باعث سر در گم و گیج شدن زبان اموزان می شود. در این درس به برسی تفاوت یکی از این کلمات پر کاربرد خواهیم پرداخت. کاربرد effect در زبان انگلیسی: effect به معنی “اثر- نتیجه- پیامد” است و اثر یا …