گذشته کامل استمراری در انگلیسی | گرامر Past Perfect Continuous

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی عملی را نشان می هد که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است و تا زمان خاصی ادامه دار بوده است. زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. به …

زمان گذشته کامل (ماضی بعید) | گرامرpast perfect در انگلیسی

گذشته کامل در زبان فارسی همان “ماضی بعید” است و برای بیان عملی استفاده می شود که قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است بنابراین در این زمان به دو عمل نیاز داریم 1- عملی که در گذشته دور انجام شده است 2- عملی که بعدا انجام شده است. به …