کمیت سنج ها در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد quantifiers

در زبان انگلیسی کمیت سنج ها کلماتی هستند که قبل از اسم می ایند و مقدار و اندازه چیزی نشان می دهند. این کلمات به “how much” و “how many” پاسخ می دهند. تنها تفاوت انها در استفاده از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش است. به عنوان مثال …