افعال حرکتی و حالتی در زبان انگلیسی | کاربرد stative and dynamic verbs

افعال در زبان انگلیسی: در زبان انگلیسی دو نوع فعل وجود دارد: 1- افعال حرکتی(کنشی) 2- افعال حالتی افعال حرکتی(کنشی) در زبان انگلیسی: افعال حرکتی یا action verbs عملی را نشان می دهند که به صورت فیزیکی و حرکتی انجام می شود. نکته مهم در مورد این افعال این است …