فیلم آموزش زبان انگلیسی | یادگیری زبان | آموزش رایگان انگلیسی
زمان اینده با   going to | گرامر زمان اینده با going to

زمان اینده با going to | گرامر زمان اینده با going to

be going to در انگلیسی:

زمان be going to در زبان انگلیسی عملی را نشان می کند که از قبل تعیین یا برنامه ریزی شده است. ترجمه آن در زبان فارسی معادل “قرار است” یا “قصد دارم” است. به مثال های زیر توجه کنید:

من امشب قصد دارم با دوستانم بیرون بروم.

پدرم قصد دارد ماشینش را عوض کند.

قصد دارم اخر هفته به کوه بروم.

ساختار be going to:

برای ساخت زمان اینده با be going to از شکل های مختلف فعل be ( am, is, are) به علاوه going to استفاده می شود. به ساختار زیر دقت کنید:

فاعل + be (am, is, are) + going to + شکل ساده فعل

ادامه جمله شکل ساده فعل going to فعل be فاعل
supper tonight cook going to am I
supper tonight cook going to are
you/ we/ they
supper tonight cook going to is she/ he/ it

به مثال های زیر دقت کنید:

.She is going to start learning English

او قصد دارد یادگیری زبان را شروع کند.

.They are going to travel this month

آنها قصد دارند این ماه مسافرت کنند.

پر کاربرد ترین قید های زمان در be going to:

Next (week/month/year/Sunday/ Friday/ Monday)

this (morning /afternoon/ evening/ month/ year/ week)

Tomorrow – the day after tomorrow

later

soon

ساختار منفی be going to:

برای منفی کردن زمان be going to کافی ست بعد از فعل کمکی not, be را قرار می دهیم مانند ساختار زیر:

شکل ساده فعل + be + not + فاعل

ادامه جمله شکل ساده فعل not فعل be فاعل
supper tonight cook not am I
supper tonight cook not are you/ we/ they
supper tonight cook not is she/ he/ it

ساختار سوالی be going to:

برای سوالی کردن جملات درbe going to اگر سوال yes / no question (بله یا خیر) باشد فقط کافی است فعل کمکی be را به اول جمله بیاوریم و جای انرا با فاعل عوض کنیم ولی اگر سوال wh question برای کسب اطلاعات بیشتر باشد ضمایر پرسشی what, when, where, why را به اول جمله آورده سپس فعل کمکی be را قرار می دهیم.

Yes/ No question (بله یا خیر):

برای ساخت سوالات بله یا خیر از ساختار زیر استفاده می شود:

ادامه جمله + شکل ساده فعل + going to + فاعل + be

ادامه جمله شکل ساده فعل going to فاعل فعل be
?supper tonight cook going to I Am
?supper tonight cook going to you/ they/ we
Are
?supper tonight cook going to she/ he/ it Is

Wh question (سوالات پرسشی):

برای ساخت سوالات پرسشی از ساختار زیر استفاده می شود:

شکل ساده فعل + going to + فاعل + Wh word + be

شکل ساده فعل going to فاعل be Wh word
?do       what
?go going to I am where
?meet going to  you/ we/ they are when
?cry going to she/ he/ it is why
?visit       what time
?help       how
?call       who

نکته مهم: زمانی که فاعل یک سوال پرسشی who یا what است از ضمایر فاعلی استفاده نمی شود. به مثال های زیر دقت کنید:

?happen going to is what
go going to is who

لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما آموزش گرامر زبان انگلیسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لیست لغات 504 با معنی pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین ماضي نقلي در زبان انگليسي را معرفی میکند.

کاربرد زمان اینده با going to:

1. عملی را بیان می کند که از قبل برنامه ریزی شده است:

.I have a hard test, so I’m going to study all day

امتحان سختی دارم، بنابراین کل روز را میخواهم مطالعه کنم.

I’m going to stay in a nice hotel

من قصد دارم در یک هتل خوب بمانم.

.I’m going to read English newspaper

من قصد دارم روزنامه انگلیسی بخوانم.

2. برای بیان عمل پیش بینی نشده یا قطعی نشده:

.I’m probably going to cook fish for lunch

من احتمالا برای ناهار ماهی درست می کنم.

.They are probably going to countryside at the weekend

انها قصد دارند اخر هفته به بیرون شهر بروند.

3- برای پرسش درباره برنامه هایی که مردم تصیم دارند انجام بدهند:

?What are you going to wear at the party

در مهمانی قصد داری چی بپوشی؟

?Where are is she going to go after her class

او بعد از کلاسش کجا قصد دارد برود؟

4. پیش بینی آینده بر اساس شواهد:

?What’s the weather going to be like at the weekend

“The news says ” it’s going to be rainy

هوا آخر هفته چطور است؟

در اخبار شنیدم قرار است باران بیاید.

در جمله بالا اخبار شاهد و دلیل اطمینان ما از موضوع است.

چند نکته مهم در be going to :

1. اگر فعل اصلی go باشد به آن going to اضافه نمی شود و به جای زمان going to از ساختار present continuous استفاده می شود.

.He is going to the coffee shop

او قصد دارد به کافی شاپ برود.

2. اکثر مواقع در اخبار یا نوشته ها برای رسمی تر بودن going to را حذف می کنند:

.America president is to visit Tehran

رئیس جمهور آمریکا قصد بازدید از تهران را دارد.

3. gonna مخفف going to است. دقت کنید بعد از gonna نیازی نیست to را بیاورید.

.They are gonna build new apartment this year

.They are gonna to build new apartment this year

مخفف ها(Contractions) :

مثبت:

شکل کوتاه
شکل بلند
I’m going to I am going to
you’re going to you are going to
she’s going to she is going to
he’s going to he is going to
it’s going to it is going to
we’re  going to we are going to
they’re going to they are going to

منفی:

شکل کوتاه شکل بلند
I’m not going to I am not going to
you’re not going to you are not going to
she’s not going to she is not going to
he’s not going to he is not going to
it’s not going to it is not going to
we’re not going to we are not going to
they’re not going to they are not going to

جواب های کوتاه در to be going to:

       
  I am    I am not
yes, you are No, you are not
  she/ he/ it is
  she/ he/ it is not
  we are   we are not
  they are   they are not

نکته: در پاسخ های کوتاه جملات مثبت از مخفف استفاده نمی کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

?Are you going to buy a ticket

.Yes, I am

.Yes, I’m

مثال ها:

?What are you going to buy for Felix’s birthday

برای تولد فلیس قصد دارد چی بخری؟

?Where are you going to put that picture

کجا قصد داری آن تابلو را بذاری؟

.I’m not going to do any work

من قصد ندارم هیچ کاری انجام دهم.

.I’m going to swim a lot

من قصد دارم زیاد شنا کنم.

.I’m going to stop smoking

من قصد دارم کشیدن سیگار را ترک کنم.

?Is your mother going to come and stay with us

آیا مادر شما قصد امدن و ماندن پیش ما را دارد؟

تمرین ها:

(visit) .I _______ my friend in hospital tomorrow

( you/ buy) ? some sugar _______

(not/ finish) .I _______ my homework tonight

(be) .It _______ cloudy tomorrow

(not/ travel) .I _______to France this month

(you/ paint) ?What color _______the house

پاسخ ها:

am going to visit

Are you going to buy

am not going to finish

is going to be

am not going to travel

are you going to

مطالب مرتبط:

اینده با will

زمان اینده استمراری

زمان اینده کامل

بر چسب ها:

4 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *